Zapraszamy do Centrum Skutecznej Terapii i Edukacji „Mądre Słówka”

tel. 503 850 205

Pedagog

 • terapia dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia)
 • terapia dzieci mających trudności z ortografią (dysortografia)
 • terapia dzieci mających trudności w matematyce (dyskalkulia)
 • zajęcia dla dzieci z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno Pedagogiczne
 • trudności w nauce, brak umiejętności opanowania materiału szkolnego, niechęć do odrabiania prac domowych, brak umiejętności nauczenia się samodzielnego
 • zaburzona koncentracja uwagi, trudności w koncentracji uwagi, osłabiona pamięć, problemy z pamięcią; trening koncentracji uwagi
 • socjoterapia

 

Dodatkowo

 • przygotowanie dzieci przedszkolnych do pójścia do szkoły (zapewnienie dzieciom tzw. dobrego startu)
 • wspomaganie rozwoju psychoruchowego
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • rozwijanie zdolności poznawczych
 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowych relacji z innymi stymulowanie i wspomaganie pracy umysłowej u dzieci o obniżonej sprawności umysłowej
 • rozpoznawanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych
 • dla rodziców porady, konsultacje