Zapraszamy do Centrum Skutecznej Terapii i Edukacji „Mądre Słówka”

tel. 503 850 205

Neurologopeda, Logopeda

W ramach indywidualnych spotkań oferujemy:

 • wczesną interwencję logopedyczną dla dzieci do 3 roku życia
 • szczegółową diagnozę i profesjonalną terapię logopedyczną w zakresie:
 • wad wymowy – dyslalii (m.in. rotacyzmu, sygmatyzmu, gammacyzmu, kappacyzmu, lambdacyzmu, wymowy bezdźwięcznej)
 • zaburzeń płynności mowy (jąkania i giełkotu)
 • opóźnionego rozwoju mowy
 • wad towarzyszących zaburzeniom słuchu
 • zaburzeń mowy występujących u osób upośledzonych umysłowo
 • autyzmu wczesnodziecięcego i zespołu Aspergera
 • dyzartrii – zaburzeń mowy wynikających z uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy
 • zaburzeń komunikacyjnych powstałych w wyniku urazów, udarów mózgu oraz procesów neurodegeneratywnych
 • afazji
 • pragnozji
 • innych zaburzeń mowy
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu
 • ćwiczenia logorytmiczne – możliwe także w formie zajęć grupowych
 • ćwiczenia rozwijające zasób słów i umiejętności interakcyjne
 • ćwiczenia emisji głosu;
 • naukę wymowy języka polskiego jako obcego